موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان
بسم الله الرحمن الرحیم    ۱۹ آذر ۱۳۹۵
جستجو
مرکز جامع سرطان
تغییر سایز حروف: افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف
صفحه اصلی > انواع سرطان از الف تا ي
انواع سرطان از الف تا ي
  

Gastrointestinal Carcinoid Tumor

تومور كارسينوييد دستگاه گوارش

نوعی سرطان با رشد آهسته که در سلول‌های تولید کننده هورمون در لایه پوششی لوله گوارش (معده و روده) ایجاد می‌شود. این تومورها معمولاً درآپاندیس (زائده کوچک شبیه انگشت در روده بزرگ)، روده کوچک یا رکتوم دیده می‌شود. وجود تومور کارسینوئید دستگاه گوارش شانس سایر سرطان‌های گوارشی را بیشتر می‌کند.
gastrointestinal carcinoid tumor (GAS-troh-in-TES-tih-nul KAR-sih-noyd TOO-mer) An indolent (slow-growing) cancer that forms in cells that make hormones in the lining of the gastrointestinal tract (the stomach and intestines). It usually occurs in the appendix (a small fingerlike pouch of the large intestine), small intestine, or rectum. Having gastrointestinal carcinoid tumor increases the risk of forming other cancers of the digestive system.
 

Pituitary Tumor
تومور هیپوفیز
تومور هیپوفیز در غده هیپوفیز ایجاد می‌شود. غده هیپوفیز یک عضو به اندازه نخود در قسمت میانی مغز، بالای پشت بینی است. این غده هورمون‌هایی تولید می‌کند که کار سایر غدد و عملکردهای بدن خصوصاً رشد و نمو را تنظیم می‌کند. بیشتر تومورهای غده هیپوفیز خوش‌خیم (غیرسرطانی) هستند.
pituitary tumor (pih-TOO-ih-TAYR-ee TOO-mer) A tumor that forms in the pituitary gland. The pituitary is a pea-sized organ in the center of the brain above the back of the nose. It makes hormones that affect other glands and many body functions, especially growth. Most pituitary tumors are benign (not cancer).
 

Wilms Tumor
تومور ویلمز
بیماری که در آن سلول‌های بدخیم (سرطانی) در کلیه دیده می‌شود و می‌تواند به ریه‌ها، کبد و غدد لنفاوی مجاور گسترش یابد. تومور ویلمز بیشتر در کودکان زیر 5 سال ایجاد می‌شود.
Wilms tumor A disease in which malignant (cancer) cells are found in the kidney, and may spread to the lungs, liver, or nearby lymph nodes. Wilms tumor usually occurs in children younger than 5 years old.
 

Central Nervous System , Tumor
تومورهاي سيستم اعصاب مركزي
تومور سیستم اعصاب مرکزی شامل گلیوم ساقه مغز، کرانیوفارنژیوم، مدولوبلاستوم و مننژیوم، به آن تومور CNS هم می‌گویند.
central nervous system tumor (SEN-trul NER-vus SIS-tem TOO-mer) A tumor of the central nervous system, including brain stem glioma, craniopharyngioma, medulloblastoma, and meningioma. Also called CNS tumor.
 

تومورهای پستان در اطفال و جوانان
بیشتر تومورهای پستان دراطفال خوش‌خیم (غیرسرطانی) است. این تومورها بیشتر فیبروآدنوم خوش‌خیم است که نیازی به بیوپسی ندارد. به ندرت این تومورهای پستان تغییر شکل بدخیم را بصورت رشد سریع و ناگهانی نشان می‌دهند. به این وضعیت تومور فیلوئیدوس می‌گویند که نیاز به نمونه‌برداری و خارج سازی جراحی بدون ماستکتومی (برداشتن پستان) دارد. سایر انواع سرطان پستان نیز در زنان و مردان جوان‌تر از 21 سال گزارش شده است. احتمال ایجاد سرطان پستان در بیمارانی که بعلت انواع دیگر سرطان مانند لنفوم هوچکین تحت پرتو درمانی قفسه سینه قرار می‌گیرند، بیشتر است. ماموگرافی در این افراد باید در سن 25 سالگی یا 10 سال بعد از پرتو تابی قفسه سینه انجام شود. درمان کودکان و جوانان مبتلا به سرطان پستان شامل جراحی و پرتو درمانی است. تومور پستان همچنین می‌تواند ناشی از گسترش انواع دیگر سرطان مانند لوسمی، رابدومیوسارکوم، سایر انواع سارکوم و لنفوم خصوصاً در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) باشد.
 

Brain and Spinal Cord Tumors, Childhood
تومورهای مغز و نخاع - اطفال
تومورمغز یا نخاع اطفال بیماری است که در آن سلول‌های سرطانی در بافت مغز یا نخاع ایجاد می‌شود. انواع مختلف تومور مغز و نخاع در اطفال وجود دارد. تومور با رشد غیرطبیعی سلول‌ها به‌وجود آمده و در قسمت‌های مختلف مغز و نخاع دیده می‌شود. تومور ممکن است خوش‌خیم، (غیرسرطانی) یا بدخیم (سرطانی) باشد. به مجموع مغز و نخاع، دستگاه اعصاب مرکزی گفته می‌شود.
A childhood brain or spinal cord tumor is a disease in which abnormal cells form in the tissues of the brain or spinal cord. There are many types of childhood brain and spinal cord tumors. The tumors are formed by the abnormal growth of cells and may begin in different areas of the brain or spinal cord. Tumors may be benign (noncancerous) or malignant (cancerous). Together, the brain and spinal cord make up the central nervous system (CNS).
 

Thymoma and Thymic Carcinoma
تیموما و كارسينوم تيموس
تیموما تومور تیموس، عضوی از سیستم لنفاوی است که در قفسه سینه پشت استخوان جناغ قرار دارد. کارسینوم تیموس نوعی سرطان نادر غده تیموس است. این تومور معمولاً گسترش پیدا می‌کند و شانس عود بالا و پیش‌آگهی نامطلوبی دارد. کارسینوم تیموس براساس سلول‌هایی که سرطان از آن منشاء می‌گیرد به زیر گروه‌هایی تقسیم می‌شود.
thymoma A tumor of the thymus, an organ that is part of the lymphatic system and is located in the chest, behind the breastbone. thymic carcinoma (THY-mik KAR-sih-NOH-muh) A rare type of thymus gland cancer. It usually spreads, has a high risk of recurrence, and has a poor survival rate. Thymic carcinoma is divided into subtypes, depending on the types of cells in which the cancer began. Also called type C thymoma.
 

Rhabdomyosarcoma
رابدومیو سارکوم
سرطانی که در بافت نرم و در عضلات صاف ایجاد می‌شود. رابدو میوسارکوم در هر کجای بدن می‌تواند به‌وجود آید.
rhabdomyosarcoma (RAB-doh-MY-oh-sar-KOH-muh) Cancer that forms in the soft tissues in a type of muscle called striated muscle. Rhabdomyosarcoma can occur anywhere in the body.
 

Retinoblastoma

رتینوبلاستوم

توموری که در بافت شبکیه چشم ایجاد می‌شود. (لایه عصبی حساس به نور در پشت چشم) رتینوبلاستوم معمولاً در کودکان زیر 5 سال دیده می‌شود. این تومور می‌تواند ارثی یا غیرارثی باشد.
retinoblastoma (REH-tih-noh-blas-TOH-muh) Cancer that forms in the tissues of the retina (the light-sensitive layers of nerve tissue at the back of the eye). Retinoblastoma usually occurs in children younger than 5 years. It may be hereditary or nonhereditary (sporadic).
 

Kaposi Sarcoma

ساركوم كاپوزي

نوعی از سرطان که با رشد غیرطبیعی عروق خونی در پوست یا ارگان‌های داخلی مشخص می‌شود.
Kaposi sarcoma (kuh-POH-zee sar-KOH-muh) A type of cancer characterized by the abnormal growth of blood vessels that develop into skin lesions or occur internally.
 

Soft Tissue Sarcoma, Childhood
ساركوم نسج نرم - اطفال
سارکوم نسج نرم اطفال بیماری است که در آن سلول‌های بدخیم (سرطانی) در بافت نرم ایجاد می‌شود.
Childhood soft tissue sarcoma is a disease in which malignant (cancer) cells form in soft tissues of the body.
 

Soft Tissue Sarcoma, Adult
ساركوم نسج نرم - بزرگسال
سرطانی که در عضلات، بافت چربی، بافت فیبروس، عروق خونی و سایر بافت‌های حمایتی بدن ایجاد می‌شود.
soft tissue sarcoma (…TIH-shoo sar-KOH-muh) A cancer that begins in the muscle, fat, fibrous tissue, blood vessels, or other supporting tissue of the body.
 

Ewings Sarcoma
ساركوم یوینگ
نوعی سرطان که در استخوان‌ها یا بافت نرم ایجاد می‌شود. به آن تومور نورواکتودرمال اولیه محیطی و pPNET نیز می‌گویند.
Ewing sarcoma (YOO-ing sar-KOH-muh) A type of cancer that forms in bone or soft tissue. Also called peripheral primitive neuroectodermal tumor and pPNET
 

Uterine Sarcoma
سارکوم رحم
نوع نادر سرطان رحم که در عضلات و سایر بافت‌های رحم ایجاد می‌شود. (رحم، عضو کوچک، توخالی و گلابی شکل در لگن زنان است که جنین در آن رشد می‌کند) این سرطان معمولاً بعد از یائسگی دیده می‌شود. دو نوع عمده آن لیومیوسارکوم (سرطانی که از سلول‌های عضلات صاف منشاء می‌گیرد) و سارکوم استرومال رحمی ( سرطانی که از سلول‌های بافت بینابینی منشاء می‌گیرد) است.
uterine sarcoma (YOO-teh-rin sar-KOH-muh) A rare type of uterine cancer that forms in muscle or other tissues of the uterus (the small, hollow, pear-shaped organ in a woman's pelvis in which a fetus develops). It usually occurs after menopause. The two main types are leiomyosarcoma (cancer that begins in smooth muscle cells) and endometrial stromal sarcoma (cancer that begins in connective tissue cells).
 

Appendix Cancer
سرطان آپانديس
آپاندیس زائده کوچک انگشت مانند در سکوم ( قسمت ابتدایی روده بزرگ نزدیک انتهای روده کوچک) است.
appendix A small, fingerlike pouch that sticks out from the cecum (the first part of the large intestine near the end of the small intestine).
 
 ابتدا 
< صفحه قبل
1
2
3
4
5
6
7
صفحه بعد >
 انتها 
104 مورد  | صفحه 2 از 7    
 

مشاوره سلامت

عضو خبرنامه شویدمطالب ارائه شده در پايگاه اينترنتي موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان صرفا جهت اطلاع رساني و افزايش آگاهي عمومي تهيه شده و جايگزين توصيه ها و دستورات پزشكي فردي نبوده، لازم است در هر مورد با پزشك معالج مشورت شود
صفحه اصلی درباره ما نقشه سایت حفظ حریم شخصی ارتباط با ما پست الکترونیکی اعضاء